ਅੱਜ ਕਰਲਾ ਤੂ ਰੀਜਾਂ ਸੱਬ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ_

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅੱਜ ਕਰਲਾ ਤੂ ਰੀਜਾਂ ਸੱਬ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ___
ਕੀ ਪਤਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਜਾ ਨਾ___
ਸੁਣ ਲਾ ਤੂ ਗਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ___
ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੈਨੂ ਕੁਸ਼ ਕਹਾਂ ਜਾ ਨਾ___:p


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top