ਹੁਣ ਮੈ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਯਾ ਹਾ_

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੁਣ ਮੈ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਯਾ ਹਾ_____

ਇਕ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਯਾ ਹਾ__ __

ਓਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ... ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ _

ਓ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ GirL-FrienD ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਹੈ !
 
Top