ਨਾਲ _ ਲੜਿਆ _ ਨਾ

*Amrinder Hundal*

Hundal Hunterz
_ ਨਾਲ _ ਲੜਿਆ _ ਨਾ _ ਕਰ _ਕੁੜੀਏ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਤੇਰੇ _ ਲੀ _ ਚੰਗਾ, ਤੇਰੀਆ _ ਹੱਡੀਆ _ ਲਈ _
ਚੰਗਾ _ ਤੇ _ ਤੇਰੇ _ ਦੰਦਾਂ _ ਲਈ _ ਵੀ _ਚੰਗਾ___
 
Top