ਠੰਡ _ ਭਾਵੇ _ ਜਿੰਨੀ _

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਠੰਡ _ ਭਾਵੇ _ ਜਿੰਨੀ _ ਮਰਜੀ _ ਹੋਵੇ__
.
.
ਲੋਕੀ _ ਵਿਆਹ _ 'ਚ _ Ice Cream _ ਖਾਣੋ _ ਨਹੀ _ ਹੱਟਦੇ__
 

Similar threads

Top