ਤੇਰੀ ‪ਯਾਦ_ਜੇ_ਸਤਾਵੇ_ਦਸ_ਮੈਂ_ਕੀ‬ ਕਰੂੰਗਾ

Student of kalgidhar

Prime VIP
Staff member
ਮੈਂ- ਕਿਹਾ- ਤੇਰੀ ‪ਯਾਦ_ਜੇ_ਸਤਾਵੇ_ਦਸ_ਮੈਂ_ਕੀ‬ ਕਰੂੰਗਾ
.ਮੈਂ- ਕਿਹਾ- ਤੇਰੀ ‪ਯਾਦ_ਜੇ_ਸਤਾਵੇ_ਦਸ_ਮੈਂ_ਕੀ‬ ਕਰੂੰਗਾ
.
.
.
.
.
.
ਕਮਲੀ ਕਹਿੰਦੀ -- ‪ਸ਼ਰਾਬ‬ ਤੂੰ ਪੀਂਦਾ ਨੀ
.
.
.
.
.
.
‪ਕੋਕ_ਹੀ‬ ਡੱਫ ਲਿਅਾ ਕਰੀਂ,,,,????
.
.
.
.
.
ਕਮਲੀ ਕਹਿੰਦੀ -- ‪ਸ਼ਰਾਬ‬ ਤੂੰ ਪੀਂਦਾ ਨੀ
.
.
.
.
.
.
‪ਕੋਕ_ਹੀ‬ ਡੱਫ ਲਿਅਾ ਕਰੀਂ,,,,????
 
Top