ਤੂੰ ਦਾਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ

Saini Sa'aB

K00l$@!n!
ਸੋਹਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦਯਿਏ,
ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ,
ਦਿਲ ਟੁੱਟੇਆ ਜਿੰਦ ਮੁਕਦੀ ਜਾਵੇ,
ਨਾਹੀਓ ਲੰਗਦੀ ਉਮਰ ਲਂਬੇਰੀ, ਨਾਹੀਓ ਲੰਗਦੀ ਉਮਰ ਲਂਬੇਰੀ.......

ਤੂੰ ਦਾਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨੀ ਅਸੀ ਵਾਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਤੂੰ ਟਾਇਮ ਟਪੌਂਦੀ ਸੀ ਨੀ ਅਸੀ ਅਸਲੋਂ ਮਰਦੇ ਸੀ,
ਜਿਥੇ ਨਿਭੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਓਥੇ ਜਿਨਾ ਹੀ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ,
ਦਾਵੇਆ ਤੇ ਵਾਦੇਆ ਚ ਏਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ….!!!
ਦਾਵੇਆ ਤੇ ਵਾਦੇਆ ਚ ਏਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ….!!!
ਤੂੰ ਦਾਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨੀ ਅਸੀ ਵਾਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ,

ਤੂੰ ਰੁੱਸਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀ ਮਨੋਂਦੇ ਰਿਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਤੈਣੂ ਆਕੜ ਖੋਰੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਚੋਂਦੇ ਰਿਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਹਾਏ ਸਮਝੇ ਜੇ ਕੋਈ ਏਕ ਬੋਲ ਹੀ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ,
ਦਾਵੇਆ ਤੇ ਵਾਦੇਆ ਚ ਏਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ….!!!
ਦਾਵੇਆ ਤੇ ਵਾਦੇਆ ਚ ਏਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ….!!!
ਤੂੰ ਦਾਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨੀ ਅਸੀ ਵਾਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ,

ਤੈਣੂ ਸ਼ੋੰਕ ਰਿਹਾ ਮੁੱਢ਼ ਤੋ ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਘੁਮਣ ਦਾ,
ਚੱਟ ਪਟੇ ਸਵਾਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ-ਫੜ ਚੁਮਣ ਦਾ,
ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀ ਪਿਆਰ ਇਹਤਾ ਫੋਕਾ ਹੀ ਠਰਕ ਹੁੰਦਾ,
ਦਾਵੇਆ ਤੇ ਵਾਦੇਆ ਚ ਏਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ….!!!
ਦਾਵੇਆ ਤੇ ਵਾਦੇਆ ਚ ਏਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ….!!!
ਤੂੰ ਦਾਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨੀ ਅਸੀ ਵਾਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ,

ਪੁਰੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਝਲਾ ਸੀ ਖਾ ਠੋਕਰ ਟੁੱਟ ਗੇਯਾ,
ਪਰ ਏਕ ਗੱਲੋਂ ਤੇਰਾ ਓਹਤੋ ਖੈੜਾ ਛੂਟ ਗੇਯਾ,
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਮਜੀਤ ਚੂਠੇ ਨੂੰ ਹਰਕ ਹੁੰਦਾ,
ਦਾਵੇਆ ਤੇ ਵਾਦੇਆ ਚ ਏਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ….!!!
ਦਾਵੇਆ ਤੇ ਵਾਦੇਆ ਚ ਏਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ….!!!
ਤੂੰ ਦਾਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨੀ ਅਸੀ ਵਾਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ,

__________________
 
ਤੈਣੂ ਸ਼ੋੰਕ ਰਿਹਾ ਮੁੱਢ਼ ਤੋ ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਘੁਮਣ ਦਾ,
ਚੱਟ ਪਟੇ ਸਵਾਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ-ਫੜ ਚੁਮਣ ਦਾ,
ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀ ਪਿਆਰ ਇਹਤਾ ਫੋਕਾ ਹੀ ਠਰਕ ਹੁੰਦਾ,
 
Top