ਮੰਦਰ ਜਾ ਮਸੀਦ*

:woਤੈਨੂੰ ਪੁਜਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸੀਦਾ ਵਿਚ :popਮਾਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟਲੀ:wah ਫਿਰ ਹੋਈ ਜਾਨ ਪੀ ਕੇ ਟਲੀ:zzz ਪਰ ਮੈ ਇਜੰ ਨਹੋ ਪੁਜਦਾ ਜਾਦ ਵੀ ਪੁਜਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਚੋ ਕਢਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਛਡਦਾ ਨਾ ਹੀ ਪੰਖਡ ਮੈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸੰਨਯਾਸੀ ਮੈ ਬਣਦਾ ਬਸ ਮੈ ਤਾ ਪੁਜਦਾ ਰਿਝ ਨਾਲ ਪਾਵੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾ ਫਿਰ ਮਸੀਦ*:w
 

Saini Sa'aB

K00l$@!n!
:woਤੈਨੂੰ ਪੁਜਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸੀਦਾ ਵਿਚ :popਮਾਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟਲੀ:wah ਫਿਰ ਹੋਈ ਜਾਨ ਪੀ ਕੇ ਟਲੀ:zzz ਪਰ ਮੈ ਇਜੰ ਨਹੋ ਪੁਜਦਾ ਜਾਦ ਵੀ ਪੁਜਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਚੋ ਕਢਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਛਡਦਾ ਨਾ ਹੀ ਪੰਖਡ ਮੈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸੰਨਯਾਸੀ ਮੈ ਬਣਦਾ ਬਸ ਮੈ ਤਾ ਪੁਜਦਾ ਰਿਝ ਨਾਲ ਪਾਵੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾ ਫਿਰ ਮਸੀਦ*:w
:wah:n1:yr:tiwana


well said
 
Top