ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ

Saini Sa'aB

K00l$@!n!
wqjdv wijqja wjIq wigqm


iMj WQL] idMw dihjw] ihgqmbqJ-WQL] WQdL~sh Y slaegim


Qaj-WQL] i]Mg dsh] dsv-fMgimLdhVLjdh QPWg dsh] ihVqP~m


dw W[ePV] W[yPV] yP~ W[VqPV ljM], V WjM], V K}u[ V KiLm


tpsjr~s WQdL~shH[ b{L] biLmuhJ fjw MWila] Mjhi MhPim


baj q[ dshs hqyP hjMi hMPimbaj-WQL-s] fjw firiseji


ihgq bla, i]Mg dsh[ hi sIjimdw ljdhdW sIji bla] bjMq bMgqm


dw hplVpv uqjv bla] ijMw ihgqmdw ljdhdW LRPi#la bjduM VrjMm


ODgWpv fD#la], OVgqqpv epsjMmLigba fDl#a] KMgva qb#jWm


hwgwa LVjl] VWgRpv dwajWmdw sjdVL fI]h hla ljdhdW-LRPi#m


hwgwa LVjl#la] Mjdhi MhPimLVjdl~shdH dHvdq b#jvq QpsjdHm


wpLjdH~shdH wjip bjvq wpLjdsmepMjdi~shdH wjdi b#jvq wWgim


LVjdl~shdH dH#vdq b#jvq bqgim
e}i: RpfD]wa q~evjyiS dfA]G b}i~eM[W VP~ qptjdaW dy#ng LpiP hp~sg h{m


ਬਾਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗਾ


 
Top