ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਕੁਆਰੀਏ ਨੀ,,,,,,,

ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ,

ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਕੁਆਰੀਏ ਨੀ,

ਸਾਂਭ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ,

ਜਾਦੂਗਰਨੀਏ ਤੇ ਟੂਣੇਹਾਰੀਏ ਨੀ,

ਸੂਹੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸੱਜਰਾ ਰੂਪ ਤੇਰਾ,

ਸੁਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਰੂਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ ਨੀ,

ਜਾਨ ਦੇਈਏ ਨੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਆਣ ਤੇਰੀ,

"tejinder" ਦਸ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਤਾਰੀਏ ਨੀ,,,,,,,,,,,,
 
Top