ਹਥਾ ਦੀਆ ਲਕੀਰਾ

ਇਕ* ਰਬ ਨੇ ਤੇ ਦੁਜਾ ਦੁਨਿਆ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ* ਨਾ ਮੈ ਗੁਨੇਗਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਮੈ ਬੇਵਫਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਦੁਨਿਆ ਸਮਝs€†€ ਨਾ ਤਕਦੀਰਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾ ਸਾਯਦ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾ ਵਿਚ ਇਹੀ ਲਿਖਇਆ ਸੀ ਜਾ ਫਿਰ* ਸਾਯਦ ਕਸੁਰ ਸਾਡਾ ਸੀ ਜੋ ਬਦਲ ਨਾ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਹਥਾ ਦੀ ਲਕੀਰ.......................................
 
Top