ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ,

jass_cancerian

ਯਾਰ ਸਾਥੋ
ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ,
ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ,
ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਧਰਵਾਸ ਹੈ,
ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਇਸ ਵਣਜ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ,
 
Top