66 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ

KARAN

Prime VIP
66 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਜ਼ਖਮ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ

ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਫ਼ਾਂਸੀਆਂ ਲਈ ਜੰਮੇ ‪
 

Similar threads

Top