ਭਾਂਵੇ ਮੂੰਹੋ ਨਾ ਕਹੀਏ...

sohni girl

shoukeen jatti
ਭਾਂਵੇ ਮੂੰਹੋ ਨਾ ਕਹੀਏ ਪਰ ਵਿੱਚੋ ਵਿੱਚ ਖੋਏ ਤੁਸੀ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਖੋਏ ਅਸੀ ਵੀ ਹਾਂ,
ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਮੋਏ ਤੁਸੀ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਮੋਏ ਅਸੀ ਵੀ ਹਾਂ,
ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਰਬਾਦ ਯਾਰੋ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ,
ਇਹ ਲਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਰੋਏ ਤੁਸੀ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾ
 
Top