ਬੋਲ ਜੁਬਾਨੋਂ

attstar

Member
ਮੁਹੋਬਤ ਤੇ ਯਕੀਨ
ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਈ ਜੁੜਦੇ
ਬੋਲ ਜੁਬਾਨੋਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨੋਂ
ਵਾਪੀਸ ਨਈ ਮੁੜਦੇ
 
Top