ਰੱਬ

GöLdie $idhu

Prime VIP
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ "ਯਾਦ" ਕਰਨਾ, 'ਰੱਬ' ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ 'ਸਬੂਤ' ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 'ਪ੍ਰਮਾਣ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ !
 
Top