ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ,

GöLdie $idhu

Well-known member
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ।
 
Top