ਜਿਦੰਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ...

rAJ06412

Well-known member
ਜਿਦੰਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਭੌ ਜਿਦੰਗੀ ਗੁਜਾਰਨ ਦੇ ਨਹੀ,

ਜਿਦੰਗੀ ਤਾਂ ੳਹ ਗੁਜਾਰਦੇ ਜੌ ਜਿਦੰਗੀ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹਦੇਂ..!!
 
Top