ਪੱਪੂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ??

GöLdie $idhu

Prime VIP
ਪੱਪੂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ
ਫਿਰ
ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ??
.
ਪੱਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆ ਤਾਂ
ਬਾਪੂ ਨੇ ਸੱਕੂਲ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋ ਪੇਪਰ ਦੀ ਰਿਚੈਕੀੰਗ
ਕਰਾਈ . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਰਿਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੁੱਝ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਵਿਖੀਆ ??
.
.
ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੰ 1-" ਟਿਪੂ
ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਹੜੀ ਲ਼ੜਾਈ
ਵਿੱਚ ਮਰੀਆ ?..
.
ਪੱਪੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ".-
ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ
.
ਸਵਾਲ ਨੰ 2-"ਅਜਾਦੀ ਦੇ
ਕਾਗਜਾ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਿਥੇ
ਕਿਤੇ ਗਏ ?.. .
ਪੱਪੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ".- ਕਾਗਜ ਦੇ
ਅਖੀਰ ਤੇ ..
.
.
ਸਵਾਲ ਨੰ 3 "- ਤਲਾਕ
ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ?..
. ਪੱਪੂ ਦਾ ਜਵਾਬ.-" ਵਿਆਹ..
.
.
ਸਵਾਲ ਨੰ 4 "-
ਮਹਾਂਤਮਾ ਗ਼ਾਂਧੀ ਕਦੋ
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ?
.
.. ਪੱਪੂ ਦਾ ਜਵਾਬ.-" ਆਪਣੇ
ਜਨਮਦੀਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
.
.
.
ਸਵਾਲ ਨੰ 5-" ਤੁਸੀ ਅੱਠ
ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੋਂਗੇ ਕੀ ਉਹ
ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣ ਸਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ?
.
ਪੱਪੂ ਦਾ ਜਵਾਬ.-" ਚਾਕੂ
ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ..!!
.?
ਸਵਾਲ ਨੰ 6 -" ਤੁਸੀ ਵਿਆਹ
ਕਦੋ ਕਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
.
ਪੁੱਪੂ ਦਾ ਜਵਾਬ " ਮੇਰੇ ਵਲੋ
ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਦੋ ਪਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹਜੇ
ਨਹੀ ਮੰਨਦੀ . .
.
ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਸਵਾਲ : ਭਾਰਤ
ਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਬਰਫ ਕਿਥੇ
ਪੈਂਦੀ ਏ ...???
.
ਪੱਪੂ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਦਾਰੂ ਦੇ
ਗਲਾਸ ਚ ."
.
.
ਪਤਾ ਲਗ਼ੀਆ ਪੱਪੂ ਕਿਓ
ਨੀ ਹੋਈਆ ਪਾਸ .......
 
Top