ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਬੁਰਾ ਕਰੇਂਦੇ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ, ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਝ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ..

Top