ਜਾਗਰ ਅਮਲੀ

Rayone

Bad Boy With Good Heart
*ਜਾਗਰ ਅਮਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਈ ਚੱਲਦੀਆਂ*|
.. *ਕੈਨੇਡਾ ਫ਼ੈਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ*,
.. *ਬੇਬੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਘੱਟ 'ਗੇ* ,
.. *ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਟਿੰਟ ਪੈਣਾ*
 
Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
U ਅਮਲੀ Funny Poetry 3
[JUGRAJ SINGH] ਅਮਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤ :d Funny Poetry 2

Similar threads

Top