ਮਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ

ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਕੋਈ ਖੈਰ ਪੈਦੀ ਹੈ ,
ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੈਦੀ ਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ???? ਦੀ ਗੈਹਰੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮੋਲ ਿਪਆ ਹੈ।

ਕਮਿੰਦਰ ਵੜੈਚ ਬੱਲ ????!????!
 
Top