ਰੂਹ ਤੇ ਇਸ਼ਕ

ਸਰਦਾਰ ਜੀ

Well-known member
ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੂਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ,
ਇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁਹਤ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤੋੜ ਗਿਆ……

ਗਿੱਲ
 
Top