ਪਛਾਣ ਤਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨੀ,..........

Royal_Punjaban

»»K@mli!««
ਪਛਾਣ ਤਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨੀ,

ਪਤਾ ਨੀ ਿਕਉ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ.

ਮੋਹਬਤ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰੀ ਹੈ,

ਪਤਾ ਨੀ ਿਕਉ ਓਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਇਹ ਗਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ…!!!:pr
 

himmat_10

Member
ਪਛਾਣ ਤਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨੀ,

ਪਤਾ ਨੀ ਿਕਉ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ.

ਮੋਹਬਤ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰੀ ਹੈ,

ਪਤਾ ਨੀ ਿਕਉ ਓਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਇਹ ਗਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ…!!!:pr
Good One!!
 
Top