ਵੇਖੋ ਕੀਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ

BaBBu

Prime VIP
ਵੇਖੋ ਕੀਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਸਿਆਹੀਆਂ ਨੇ ।

ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਅੱਗੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਸ਼ਾਹ ਬਣਦਿਆਂ ਉਹਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਠੁਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ।

ਧੌਣ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਆਪੇ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ,
ਛੁਰੀਆਂ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਕੀਹਨੇ, ਆਣ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ?

ਕਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨੇ,
ਇਨਕਲਾਬ ਭੁੱਲਾ ਕੇ, ਫੇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ।

ਜੇ ਕੋਈ ਉਚਾ ਬੋਲੇ, ਬੈਠਣ ਉਹਦੇ ਸਿਰ੍ਹਾਣੇ ਆ,
ਹਾਣ-ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ।​
 
Top