ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ

BaBBu

Prime VIP
ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ।
ਜਿੱਧਰ ਫੇਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਰਕੀਬ ।

ਉਸਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ;
ਈਸਾ ਨੂੰ ਜਦ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣੀ ਸਲੀਬ ।

ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ;
ਹਰ ਇੱਕ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਤਬੀਬ ।

ਉੱਭੜਵਾਹੇ ਜਾਗ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇਂ ਵੇਖਿਆ ;
ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਨਾ ਕਰੀਬ ।

ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਣ ਦੀ ;
ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਦੋਸਤਾ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ।
 
Top