ਅਬ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਰਾਰ

BaBBu

Prime VIP
ਅਬ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਰਾਰ,
ਘਰ ਕੀ ਹਰ ਦੀਵਾਰ ਪਰ ਚਿਪਕੇ ਹੈਂ ਇਤਨੇ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ।

ਆਪ ਬਚਕਰ ਚਲ ਸਕੇਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ,
ਰਹਗੁਜ਼ਰ ਘੇਰੇ ਹੁਏ ਮੁਰਦੇ ਖੜੇ ਹੈਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ।

ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰੋਂ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਕਰ ਯੇ ਖ਼ਯਾਲ ਆਯਾ ਹਮੇਂ,
ਇਸ ਤਰਫ਼ ਆਤੀ ਤੋ ਹਮ ਭੀ ਦੇਖਤੇ ਫ਼ਸਲੇ-ਬਹਾਰ ।

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੋਚਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ ਮਗਰ ਕਹਤਾ ਨਹੀਂ,
ਬੋਲਨਾ ਭੀ ਹੈ ਮਨਾ, ਸਚ ਬੋਲਨਾ ਤੋ ਦਰਕਿਨਾਰ ।

ਇਸ ਸਿਰੇ ਸੇ ਉਸ ਸਿਰੇ ਤਕ ਸਬ ਸ਼ਰੀਕੇ ਜੁਰਮ ਹੈਂ,
ਆਦਮੀ ਯਾ ਤੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾ ਫ਼ਰਾਰ ।

ਹਾਲਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰ ਬਰਹਮ ਨ ਹੋਂ ਅਹਲੇ-ਵਤਨ,
ਵੋ ਕਹੀਂ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੀ ਮਾਂਗ ਲਾਏਂਗੇ ਉਧਾਰ ।

ਰੌਨਕੇ ਜੰਨਤ ਜ਼ਰਾ ਭੀ ਮੁਝਕੋ ਰਾਸ ਆਈ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਜਹੰਨੁਮ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਥਾ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ।

ਦਸਤਕੋਂ ਕਾ ਅਬ ਕਿਵਾੜੋਂ ਪਰ ਅਸਰ ਹੋਗਾ ਜ਼ਰੂਰ,
ਹਰ ਹਥੇਲੀ ਖ਼ੂਨ ਸੇ ਤਰ ਔਰ ਜ਼ਯਾਦਾ ਬੇਕਰਾਰ ।
 
Top