ਕਿਸੀ ਕੋ ਕਯਾ ਪਤਾ ਥਾ ਇਸ ਅਦਾ ਪਰ ਮਰ ਮਿਟੇਂਗੇ ਹਮ

BaBBu

Prime VIP
ਕਿਸੀ ਕੋ ਕਯਾ ਪਤਾ ਥਾ ਇਸ ਅਦਾ ਪਰ ਮਰ ਮਿਟੇਂਗੇ ਹਮ,
ਕਿਸੀ ਕਾ ਹਾਥ ਉਠਾ ਔਰ ਅਲਕੋਂ ਤਕ ਚਲਾ ਆਯਾ ।

ਵੋ ਬਰਗਸ਼ਤਾ ਥੇ ਕੁਛ ਹਮਸੇ ਉਨਹੇਂ ਕਯੋਂਕਰ ਯਕੀਂ ਆਤਾ,
ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੁਆ ਏਹਸਾਸ ਪਲਕੋਂ ਤਕ ਚਲਾ ਆਯਾ ।

ਜੋ ਹਮਕੋ ਢੂੰਢਨੇ ਨਿਕਲਾ ਤੋ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੌਟਾ,
ਤਸੱਵੁਰ ਐਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਆਬਾਦ ਹਲਕੋਂ ਤਕ ਚਲਾ ਆਯਾ ।

ਲਗਨ ਐਸੀ ਖਰੀ ਥੀ ਤੀਰਗੀ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ,
ਯੇ ਸਪਨਾ ਸੁਬਹ ਕੇ ਹਲਕੇ ਧੁੰਧਲਕੋਂ ਤਕ ਚਲਾ ਆਯਾ ।
 
Top