ਯੇ ਧੁਏਂ ਕਾ ਏਕ ਘੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸਮੇਂ ਰਹ ਰਹਾ ਹੂੰ

BaBBu

Prime VIP
ਯੇ ਧੁਏਂ ਕਾ ਏਕ ਘੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸਮੇਂ ਰਹ ਰਹਾ ਹੂੰ,
ਮੁਝੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨਯਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਦਰਦ ਸਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ।

ਯੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਪ ਰਹੀ ਥੀ, ਯੇ ਮਕਾਨ ਤਪ ਰਹੇ ਥੇ,
ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸੀ ਜਗਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ।

ਮੈਂ ਠਿਠਕ ਗਯਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਸਾਥ-ਸਾਥ ਥਾ ਮੈਂ,
ਤੂ ਅਗਰ ਨਦੀ ਹੁਈ ਤੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਤਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ।

ਸਰ ਪੇ ਧੁਪ ਆਈ ਤੋ ਦਰਖ਼ਤ ਬਨ ਗਯਾ ਮੈਂ,
ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਜਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ।

ਕਭੀ ਦਿਲ ਮੇਂ ਆਰਜ਼ੂ-ਸਾ, ਕਭੀ ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਬਦਦੁਆ-ਸਾ,
ਮੁਝੇ ਜਿਸ ਤਰਹ ਭੀ ਚਾਹਾ, ਮੈਂ ਉਸੀ ਤਰਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ।

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਪੇ ਹਾਥ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਬਸੀ ਕੋ ਸਮਝੋ,
ਮੈਂ ਇਧਰ ਸੇ ਬਨ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਇਧਰ ਸੇ ਢਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ।

ਯਹਾਂ ਕੌਨ ਦੇਖਤਾ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਕੌਨ ਸੋਚਤਾ ਹੈ,
ਕਿ ਯੇ ਬਾਤ ਕਯਾ ਹੁਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇ'ਰ ਕਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ।
 
Top