ਪਕ ਗਈ ਹੈਂ ਆਦਤੇਂ, ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਸਰ ਹੋਂਗੀ ਨਹੀਂ

BaBBu

Prime VIP
ਪਕ ਗਈ ਹੈਂ ਆਦਤੇਂ, ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਸਰ ਹੋਂਗੀ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰੋ, ਐਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਗੀ ਨਹੀਂ ।

ਇਨ ਠਿਠੁਰਤੀ ਉਂਗਲੀਯੋਂ ਕੋ ਇਸ ਲਪਟ ਪਰ ਸੇਂਕ ਲੋ,
ਧੂਪ ਅਬ ਘਰ ਕੀ ਕਿਸੀ ਦੀਵਾਰ ਪਰ ਹੋਗੀ ਨਹੀਂ ।

ਬੂੰਦ ਟਪਕੀ ਥੀ ਮਗਰ ਵੋ ਬੂੰਦੋ-ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਹੈ,
ਐਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਕਭੀ ਉਨਕੋ ਖ਼ਬਰ ਹੋਗੀ ਨਹੀਂ ।

ਆਜ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੋ, ਵੈਸੇ ਮੁਝੇ ਮਾਲੂਮ ਹੈ,
ਪੱਥਰੋਂ ਮੇਂ ਚੀਖ਼ ਹਰਗਿਜ ਕਾਰਗਰ ਹੋਗੀ ਨਹੀਂ ।

ਆਪਕੇ ਟੁਕੜੋਂ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਏ ਜਾਏਂਗੇ ਪਰ,
ਆਪਕੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਮੇਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੋਗੀ ਨਹੀਂ ।

ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਯਰ ਦੇਖਤਾ ਹੈ ਕਹਕਹੋਂ ਕੀ ਅਸਲੀਯਤ,
ਹਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਪਾਸ ਤੋ ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਗੀ ਨਹੀਂ ।
 
Top