ਯੇ ਜੁਬਾਂ ਹਮਸੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ

BaBBu

Prime VIP
ਯੇ ਜੁਬਾਂ ਹਮਸੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ।

ਇਨ ਸਫ਼ੀਲੋਂ ਮੇਂ ਵੋ ਦਰਾਰੇਂ ਹੈਂ,
ਜਿਨਮੇਂ ਬਸਕਰ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ।

ਦੇਖਿਏ ਉਸ ਤਰਫ਼ ਉਜਾਲਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਤਰਫ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ।

ਸ਼ਾਮ ਕੁਛ ਪੇੜ ਗਿਰ ਗਏ ਵਰਨਾ,
ਬਾਮ ਤਕ ਚਾਂਦਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ।

ਏਕ ਆਦਤ-ਸੀ ਬਨ ਗਈ ਹੈ ਤੂ,
ਔਰ ਆਦਤ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ।

ਮੈਕਸ਼ੋ ਮਯ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ,
ਇਤਨੀ ਕੜਵੀ ਕਿ ਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ।

ਮੁਝਕੋ ਈਸਾ ਬਨਾ ਦਿਯਾ ਤੁਮਨੇ,
ਅਬ ਸ਼ਿਕਾਯਤ ਭੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ।
 
Top