ਬੜੇਨ ਸੋਂ ਜਾਨ ਪਹਿਚਾਨ ਕੈ ਰਹੀਮ ਕਾਹ

BaBBu

Prime VIP
ਬੜੇਨ ਸੋਂ ਜਾਨ ਪਹਿਚਾਨ ਕੈ ਰਹੀਮ ਕਾਹ,
ਜੋ ਪੈ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਨ ਸੁਖ ਦੇਨਹਾਰ ਹੈ ।
ਸੀਤ-ਹਰ ਸੂਰਜ ਸੋਂ ਨੇਹ ਕਿਯੋ ਯਾਹੀ ਹੇਤ,
ਤਾਊ ਪੈ ਕਮਲ ਜਾਰਿ ਡਾਰਤ ਤੁਸ਼ਾਰ ਹੈ ।
ਨੀਰ ਨਿਧਿ ਮਾਂਹਿ ਧਸਯੋ, ਸ਼ੰਕਰ ਕੇ ਸੀਸ ਬਸਯੋ,
ਤਊ ਨ ਕਲੰਕ ਨਸਯੋ, ਸਸਿ ਮੇਂ ਸਦਾ ਰਹੈ ।
ਬੜੋ ਰੀਝਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ,
ਕਲਾਨਿਧਿ ਸੋ ਯਾਰ, ਤਊ ਚਾਖਤ ਅੰਗਾਰ ਹੈ ।
 
Top