ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਅਵੱਲੇ

BaBBu

Prime VIP
ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੈੜਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਝੂਠਾ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਅਵੱਲੇ ।
ਚੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਟੀ ਵਿਕਦਾ, ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ।

ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖ ਮਟੱਕੇ ਦੇ ਈ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ।
ਬਾਲ ਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਾਦ ਵਜਾਵਾਂ ।

ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਂਝਾ ਬਣ ਬਣ ਜੇ ਮੈਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ।
ਉਸੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਢਾਂ , ਓਥੇ ਈ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਰਾਂ ।

ਰੰਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤਾਈਂ ।
ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਚੱਸਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਿਫ਼ਤ ਸਨਾਈਂ ।

ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਜਾਣੋਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਓ ।
ਮੇਰੇ ਇਕ ਇਕ ਮਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਲਾਂ ਪਏ ਵਗਾਓ ।

ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇਕ ਆਦਮ ਦੇ ਜਾਏ ।
ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਇਕ ਵਗਾਰਾਂ ਕੱਟੇ ਤੇ ਇਕ ਵੇਹਲੀਆਂ ਖਾਏ ।

ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਬੇਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਟੋਕਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਢੋਵੇ ।

ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮਿੱਸਾ ਲੂਣਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਈਏ ।
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਬਣੀਏ ਨਾਲੇ ਭਾਰ ਵੰਡਾਈਏ ।

ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਠੱਪੀਏ ।
ਮਾਰ ਮੁਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਹਫ਼ੀਏ ਨਾ ਖਪੀਏ ।

ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠਾ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਅਵੱਲੇ ।
ਚੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਟੀ ਵਿਕਦਾ, ਮੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ।
 
Top