ਕੌਣ ਇਹ ਖੱਖਰ ਛੇੜੇ

BaBBu

Prime VIP
ਕਾਹਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਤੱਕੇਂ ।
ਕਾਹਨੂੰ ਆਸਾਂ ਲਾਏਂ ।
ਗਲੀਆਂ ਪਿਆ ਘਸਾਏਂ ।
ਫੇਰੇ ਪਾ ਪਾ ਥੱਕੇਂ ।
ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ।
ਤੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ।
ਚੰਨੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ।
ਚਰਖੇ ਕੱਤਦੀਆਂ ਕੱਤਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ।
ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਈ ਪਈ ਤੱਕਾਂ,
ਨਾ ਥੱਕਾਂ ਨਾ ਅੱਕਾਂ ।
ਪਰ ਅੜਿਆ ! ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਕਮਾਣਾ ਸੌਖਾ ।
ਛੁਪ ਛੁਪ ਮਿਲਣਾ,
ਮਿਲ ਮਿਲ ਛੁਪਣਾ,
ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੱਕਣਾ
ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਝਕਣਾ ।
ਸੜਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਕੁੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣਾ ।
ਗਲ ਇਹ ਕੌਣ ਸਿਆਪੇ ਪਾਏ ।
ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਰੋਗ ਲੁਆਏ ।
ਕੌਣ ਇਹ ਪਿਟਣੇ ਆਪ ਸਹੇੜੇ,
ਕੌਣ ਇਹ ਖੱਖਰ ਛੇੜੇ ।
 
Top