ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ

BaBBu

Prime VIP
ਖ਼ਬਰੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਯੋਂ, ਐਵੇਂ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ?
ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹਨ ਜਗ ਵਿਚ, ਸੋਚ ਨ ਜ਼ਰਾ ਦੁੜਾਂਦੇ ਹੋ
ਯਾ ਤਾਂ ਅਪਨੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੋ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਤੁਸੀਂ
ਯਾ ਫਿਰ ਹੋ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਢੋਂਦੇ ਅਫਲ ਤੁਸੀਂ
ਜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਾਮਯਾਬ, ਤਾਂ ਫ਼ਿਕਰ ਨ ਰਤੀਆਂ ਮਾਸੇ ਨੇ
ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਏ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੇ
ਯਾਨੀ ਯਾ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਯਾ ਫਿਰ ਹੋ ਬੀਮਾਰ ਤੁਸੀਂ
ਨਿਸਫਲਤਾ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਛੱਡਕੇ, ਇਸ ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ
ਜੇ ਅਰੋਗ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫ਼ਿਕਰ ਉਛੱਲਾਂ ਨੇ
ਜੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅਲਬੱਤਾ, ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ
ਯਾਨੀ ਯਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਸੋ, ਤੇ ਯਾ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਓਗੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਾਂ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਹਾਲਤ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਓਗੇ
ਜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਯੋਂ ਤੌਰ ਕਰੋ ?
ਜੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ
ਯਾਨੀ ਯਾ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ, ਸੁਰਗ ਵਿਚ ਅਸਥਾਨ ਮਿਲੂ
ਯਾ ਫਿਰ 'ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ' ਪਹੁੰਚਕੇ, ਦੂਜੀ ਭਾਂਤ ਮਕਾਨ ਮਿਲੂ
ਜੇ ਵਾਸਾ ਜਾ ਸੁਰਗੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਦ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ
'ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ' ਮਿਲੀ ਜੇ ਤਦ ਵੀ ਕਾਦ੍ਹੀਆਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ?
ਸੱਜਣ-ਸਾਕ ਬਿਅੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਓਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵਣਗੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਨ-ਜੁਲਨ ਵਿਚ ਫ਼ਿਕਰ ਨ ਨੇੜੇ ਆਵਣਗੇ
ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਸਜਣੋ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰੋ
ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖਿੜੇ ਰਹੋ ਤੇ 'ਸੁਥਰੇ' ਰਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ।
 
Top