ਇਕ ਡੋਬਦੀਆਂ ਇਕ ਤਾਰਦੀਆਂ

BaBBu

Prime VIP
ਅਖੀਆਂ ਅਖੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ।
ਇਕ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਇਕ ਠਾਰਦੀਆਂ,
ਇਕ ਡੋਬਦੀਆਂ, ਇਕ ਤਾਰਦੀਆਂ ।

ਇਕ ਸਹਿਮ ਦੀਆਂ, ਇਕ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ,
ਇਕ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ, ਇਕ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ।
ਇਕ ਭਰਮ ਦੀਆਂ, ਇਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ,
ਇਕ ਵੈਰ ਦੀਆਂ, ਇਕ ਪਯਾਰ ਦੀਆਂ ।

ਇਕ ਪੀਰ, ਫ਼ਕੀਰ, ਅਮੀਰ ਦੀਆਂ,
ਇਕ ਮੀਰ, ਸਫ਼ੀਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ।
ਇਕ ਮਜਨੂੰ, ਪੁੰਨੂੰ, ਰਾਂਝਣ, ਤੇ
ਇਕ ਲੈਲਾ, ਸੱਸੀ, ਹੀਰ ਦੀਆਂ ।

ਇਕ ਹਸ ਹਸ ਖੱਸ ਲਿਜਾਣ ਰਿਦਾ,
ਇਕ ਰੋ ਰੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀਆਂ ।
ਉਹ ਚੁਪ ਰਹਿ 'ਚਰਨ' ਝੁਕਾਨ ਜਿਵੇਂ
ਇਕ ਸੁੰਦਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ।
 
Top