ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ਼ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਸਾਈਂ

BaBBu

Prime VIP
ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ਼ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਸਾਈਂ, ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਨ ਕਿਧਰੇ ਦਿੱਸੇ ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਧੋ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲਧੋ, ਜੋ ਤਰਫ਼ ਤੇਰੀ ਵਲ ਵਿੱਸੇ ।
ਵਸਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋੜੇ ਕੂੜੇ ਕਿੱਸੇ ।
ਅਚਰਜ ਖੇਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਫ਼ਕਰ, ਜਿਸ ਜਤਾਇਆ ਈ ਜਾਤਾ ਤਿੱਸੇ ।
 
Top