ਸਾਵਣ

BaBBu

Prime VIP
ਫੇਰ ਘਟਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰ੍ਹੀਆਂ,
ਪਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਣੀਆਂ ਵੇ ਹੋ,
ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਾਰ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ
ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਵੇ ਹੋ ।

ਵਸ ਵਸ ਬੱਦਲ ਸਖਣੇ ਹੋ ਗਏ
ਘੋਰ ਘਟਾਵਾਂ ਛਣੀਆਂ ਵੇ ਹੋ,
ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਾਰ ਵੈਰੀਆ,
ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਵੇ ਹੋ ।

ਤੱਪੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੇਹ ਲੱਥੀ
ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸਾਂ ਘਣੀਆਂ ਵੇ ਹੋ,
ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਾਰ ਡਾਢਿਆ,
ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਵੇ ਹੋ ।

ਪਿਪਲਾਂ ਉਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਈਆਂ
ਝੂਟਣ ਜਣੀਆਂ ਖਣੀਆਂ ਵੇ ਹੋ,
ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਾਰ ਬੇ-ਕਦਰਾ,
ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਵੇ ਹੋ ।

ਸਿਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਭਰ ਗਏ
ਪਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਣੀਆਂ ਵੇ ਹੋ,
ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਾਰ ਬੇ-ਹੋਸ਼ਾ,
ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਵੇ ਹੋ ।
 
Top