ਸਾਡੀ ਯਾਦ

BaBBu

Prime VIP
ਕੂਕ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਰੋ ਕਹਾਂ, ਹਾਏ, ਫਰਯਾਦ ।
ਕਦੀ ਨ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਤੂੰ ਆ ਇਮਦਾਦ ।

ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੇ ਹੋ ਰਹਿਓਂ ਆਬਾਦ ।
ਵੇਖੇਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾ ਦਏਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਂ ਬਰਬਾਦ ।

ਸਾਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਫਿਰਨੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ।
ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਾਦ ।

ਅਹਿਦ ਜੋ ਕੀਤੇ ਤੁਧ ਨੇ ਸਨ ਲਾ-ਤਾਦਾਦ ।
ਇਕ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਾਇ ! ਬੇਦਾਦ ।

ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਭੀ ਆਏਗੀ ਪਰ ਮੌਤੋਂ ਬਾਦ ।
ਮੌਤੋਂ ਬਾਦ ਰੁਲਾਏਗੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ।
 
Top