ਹੁਣ ਤੇ ਹਿਚਕੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ

BaBBu

Prime VIP
ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ,
ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਹੈ ਜਾਨ ਹੈਰਾਨ ਮੇਰੀ ।
ਤੇਰੇ ਦਰਸ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਬਰਸ ਗੁਜ਼ਰੇ,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੱਕ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ।
ਅਜੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿਲਕਦੀ ਤੇ,
ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰੀ ।
ਜੰਗਲ ਝਲ ਬੇਲੇ ਸਾਰੇ ਛਾਣ ਮਾਰੇ,
ਹੋਰ ਕਰਨੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀਰਾਨ ਮੇਰੀ ।

ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਯਾ,
ਤੂੰ ਭੀ ਸਕੇਂ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਸਿਆਣ ਮੇਰੀ ।
ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਗੇ,
ਸਾਰੇ ਵੈਦ ਰਹੇ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਮੇਰੀ ।
ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਏਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਹਾਂ,
ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਜਾਨ ਖਾਣ ਮੇਰੀ ।
ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਏਂ,
ਐਵੇਂ ਵੈਦ ਪਏ ਜਾਨ ਖਪਾਣ ਮੇਰੀ ।

ਪਤਲੀ ਪਾਣੀਓਂ ਤੇ ਕੱਖੋਂ ਹੋਈ ਹੌਲੀ,
ਐਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਈ ਆਸਾਨ ਮੇਰੀ ।
ਹਸਰਤ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਟਾ ਆ ਕੇ,
ਹੁਣ ਤੇ ਹਿਚਕੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ।
 
Top