ਰੁਸ ਰੁਸ ਕੇ ਨ ਮਾਰ ਓ ਸਜਣਾ

BaBBu

Prime VIP
ਰੁਸ ਰੁਸ ਕੇ ਨ ਮਾਰ ਓ ਸਜਣਾ
ਰੁਸ ਰੁਸ ਕੇ ਨ ਮਾਰ

ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਰਾਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ
ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ
ਚੰਦਰਮਾ ਬਿਨ ਫਿਕਾ ਫਿਕਾ
ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ
ਓ ਸਜਣਾ,
ਰੁਸ ਰੁਸ ਕੇ ਨ ਮਾਰ

ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ
ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ
ਭੰਵਰ ਬਣ ਉਹ ਕਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ
ਨ ਕੋਈ ਬਾਗ਼ ਬਹਾਰ
ਓ ਸਜਣਾ,
ਰੁਸ ਰੁਸ ਕੇ ਨ ਮਾਰ

ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਛੀ ਪਲਿਆ
ਪਿੰਜਰਾ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਉਡ ਚਲਿਆ
ਸੋਚ ਪਈ ਜਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ
ਉਡ ਗਿਆ ਮਾਰ ਉਡਾਰ
ਓ ਸਜਣਾ,
ਰੁਸ ਰੁਸ ਕੇ ਨ ਮਾਰ

ਅੱਖੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ
ਅੱਖੀਆਂ ਵਲ ਨੂੰ ਨੱਸੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ
'ਨੂਰਪੁਰੀ' ਤੂੰ ਮੋੜ ਲੈ ਭਾਵੇਂ
ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਨਕਾਰ
ਓ ਸਜਣਾ,
ਰੁਸ ਰੁਸ ਕੇ ਨ ਮਾਰ

ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਬੀਬਾ
ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹਾਰ
ਓ ਸਜਣਾ,
ਰੁਸ ਰੁਸ ਕੇ ਨ ਮਾਰ
 
Top