ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਜਣ ਘਰ ਆਂਦੇ

BaBBu

Prime VIP
ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ
ਨੀਵਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਵਾਲੇ
ਘੂਰ ਦਿਉ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ,
ਹੱਸ ਪਵੋ ਤੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ
ਐਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ
ਜਾਂ ਰੋਂਦੇ ਡਸਕੋਰੇ ਭਰਕੇ
ਫਿਰ ਨਾ ਝੱਲੇ ਜਾਂਦੇ
ਨੈਣ ਅਸਾਡੇ ਹੰਝੂ ਬਣਕੇ
ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਂਦੇ
ਨੈਣ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਬਰਦੇ ਬਣਕੇ
ਰੋਂਦੇ ਬਹੁੜੀਆਂ ਪਾਂਦੇ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਜਣ ਘਰ ਆਂਦੇ
ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ
ਨੀਵਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਵਾਲੇ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਜਣ ਘਰ ਆਂਦੇ

ਪਹਿਲੇ ਸੱਜਣ ਓਪਰੇ ਲਗਦੇ,
ਹੁਣ ਦੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ
ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਬਹਿ ਬਹਿ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ
ਰੋ ਰੋ ਢਾਈਂ ਮਾਰੇ
ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਲੁਕ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ
ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਰੜਾਵੇ
ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਾਤਾਂ
ਝੂਰ ਝੂਰ ਕੇ ਪਾਵੇ
ਸੱਜਣ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬੇਸੁਰਤੀ ਵਿਚ
ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਬੁਲਾਂਦੇ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਜਣ ਘਰ ਆਂਦੇ
ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ
ਨੀਵਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਵਾਲੇ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਜਣ ਘਰ ਆਂਦੇ

ਸਾਡੇ ਸਾਹਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾ ਸੱਜਣ
ਨਾ ਹੋ ਸਾਥੋਂ ਲਾਂਭੇ,
ਲੈ ਲੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਲਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਾਂਬੇ
ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਲੈ ਦਿਲ ਨੂੰ
ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈ ਦਿਲ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾ
ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈ ਦਿਲ ਨੂੰ
ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨੈਣ ਵਟਾ ਲੈ
ਇਹ ਨੇ ਓਦਰ ਜਾਂਦੇ,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਜਣ ਘਰ ਆਂਦੇ
ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ
ਨੀਵਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਵਾਲੇ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਜਣ ਘਰ ਆਂਦੇ

ਵਿਛੜੇ ਨੈਣ ਨਾ ਰੋਣੋਂ ਹਟਦੇ,
ਸਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ
ਦੂਰ ਗਏ ਦਿਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਲਾਓ
ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ,
ਘਰ ਨੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਂਦੇ
ਸੱਜਣ ਉਜਾੜਣ ਸੱਜਣ ਵਸਾਵਣ
ਸੂਲੀ ਸੱਜਣ ਚੜ੍ਹਾਂਦੇ
'ਨੂਰਪੁਰੀ' ਸੱਜਣਾਂ ਘਰ ਆਏ
ਸੱਜਣ ਨਾ ਝਿੜਕੇ ਜਾਂਦੇ,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਜਣ ਘਰ ਆਂਦੇ
ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ
ਨੀਵਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਵਾਲੇ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਜਣ ਘਰ ਆਂਦੇ
 
Top