ਭਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਲੋਕ

BaBBu

Prime VIP
ਭਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਲੋਕ ।
ਮੈਂ ਜਰਾ ਕੁ ਹੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਐਨਾ ਵੀ ਨਾ ਜਰਦੇ ਲੋਕ ।

ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਤੱਤੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ;
ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ।

ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ ਤਾਹਨੇਂ ਮੈਂਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ;
ਵਕਤ ਪੈਣ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਠਿਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ।

ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਕੇ ਅੱਜ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ;
ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਸੱਭੇ ਨੇ ਇਹ ਘਰਦੇ ਲੋਕ ।

ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਥ ਇਹਨਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ;
ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਮੀਂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠਰਦੇ ਲੋਕ ।

ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ;
ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕ ।

ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਏਥੇ ਕਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ;
ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਗਾਜਲ ਨੇ ਧਰਦੇ ਲੋਕ ।
 
Top