ਹੁਣ ਰੱਬਾ ਕਿਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ

BaBBu

Prime VIP
ਹੁਣ ਰੱਬਾ ਕਿਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ।

ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ,
ਦਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਦੇ ਨੇ ।
ਇਹ ਮੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ,
ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਆਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ।
ਕਿਉਂ ਅਕਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ।
ਹੁਣ ਰੱਬਾ ਕਿਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ।
 
Top