ਧਰਮਰਾਜ

Parv

Prime VIP
ਧਰਮਰਾਜ (unp ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ): ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ-ਪੁੰਨ ਬਰਾਬਰ ਨੇ
ਦੱਸੋ.. ਨਰਕਾਂ ਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਚ..?

Unp ਵਾਲੇ : ਜਿਥੇ ਨੈੱਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੀਅਾ.. ੳੁਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ.
 
Top