ਜਵਾਨੀ

D_Bhullar

Bhullarz
ਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ
ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਪੀ ਖੂਨ ਸੁੱਕ ਗਏ
ਕਿੱਥੋਂ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਲੈਣਗੇ !
ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਟੂਮਾ ਵੇਚ ਗਏ
ਨਾਲੇ ਵੇਚ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ !
ਹੀਰ ਫਿਰਦੀ ਆ ਰਾਂਝੇ ਚਾਰਦੀ
ਚਾਰ ਪੰਜ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਏ ਪਿਆਰ ਭਾਲਦੀ !
ਰਾਂਝਾ ਫਿਰਦਾ ਏ ਟੈਮ ਗਾਲਦਾ
ਪੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ
ਵਾਹੁਟੀ ਫਿਰੇ ਅੱਨਟੱਚ ਭਾਲਦਾ !
ਘਾਣ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ
ਅੱਜ ਦਿਆਂ ਸਿੰਗਰਾ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਕਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ !
ਲੀਡਰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ
ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਆਮ ਵਿਕਦਾ
ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ !
ਦਿਨ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ
ਸੌਂਕ ਲਈ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ
ਉਂਝ ਵਾਲ ਤਾਂ ਕਟਾਏ ਹੋਏ ਨੇ !
 
Top