ਮੱਛਰ

D_Bhullar

Bhullarz
ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਟੀਨਾ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓ,“ਬੇਬੇ ਦੇਖੀਂ, ਫੋਟੂ ਆਈ…?”
“ਨਾ”
ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਂ?
“ਵੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾ ਨੀ ਕੋਈ ਫੋਟੂ ਦਿਹੰਦੀ ਹੈਥੇ। ਮੱਛਰ ਜੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ”
 

chief

Prime VIP
tvsnow-1.gif


:hassa
 
Top