ਝੰਡਾ

D_Bhullar

Bhullarz
ਇਮਾਰਤ ਦੀ 50ਵੀ ਮੰਜਲ ਤੇ ਲੱਕੜ
ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ
ਰਿਹਾ ਸੀ . .
.
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਜੀਆ ਭਜੀਆ ਆਈਆ
ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ . . .? .
.
.
.
.
ਝੰਡੀਆ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚ ਮਰ ਗ਼ਿਆ ” . .
.
ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਈ ਝੰਡੇ ਨੇ 50ਵੀ ਮੰਜਲ
ਤੋ ਛਾਲ
ਮਾਰਤੀ . .
. .
.
.
.
35ਵੀ ਮੰਜਲ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ
ਇਹਸਾਸ ਹੋਈਆ . . .
.
ਔਏ , ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ
ਬੇਟਾ ਈ ਨਹੀ ਏ .
.
.
20ਵੀ ਮੰਜਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ
ਉਸਨੂੰ ਖਿਆਲ
ਆਈਆ . . .
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵਿਆਹ
ਵੀ ਨੀ ਹੋਈਆ . .
.
ਤਿਜੀ ਮੰਜਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ
ਪਹੁਂਚਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋ ਨਿਕਲੀਆ . . .
ਔ ਤੇਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਲਾ
ਝੰਡਾ ਕੋਣ ਏ
 
Top