ਨਿੱਬੂ

D_Bhullar

Bhullarz
ਮਾਸਟਰ: ਸਮੂੰਦਰ ‘ਚ ਨਿਬੁੰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਨਿਬੁੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੋਗੇ.. :o ?

ਟਿਂਕੂ: ਚਿੜੀ ਬਣ ਕੇ… … ???? !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮਾਸਟਰ: ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਤੇਰਾ
ਬਾਪ ਬਣਾਉ..? :/
..
ਟਿਂਕੂ: ਫੇਰ ਸਮੂੰਦਰ ‘ਚ ਦਰਖਤ ਤੇਰਾ ਬਾਪ
ਲਾਉ
 
Top