ਨਸਲ

D_Bhullar

Bhullarz
ਟੀਚਰ – ਬੱਚਿੳੁ ਕੀ ਤਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿਸੇ ਟਾੲਿਮ ਬਾਂਦਰ ਸੀ .
ਜੱਟ – ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਗੇ ਸਾਡੇ ਤਾ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਸੀ .
 
Top