ਕਬਰ

Tejjot

Elite
ਨਾ ਆਈ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਨਾ
ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਾਈ
ਨਾ ਕਰੀ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਮੈਨੂੰ,ਨਾ
ਨੈਣੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾਈ @ਤੇਜੀ
 
Top